Sống cho đàng hoàng, làm việc cho chính trực

“Đàng hoàng” là một khái niệm, ám chỉ cách xử thế văn hóa của cá nhân trong mối quan hệ xã hội. Cao hơn nữa, là tư cách sống của cá nhân trước lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Nhưng chắc chắn nó đều là sản phẩm của một nền tảng giáo dục vững chãi, của ý thức thượng tôn pháp luật thường trực, hoặc ngược lại…